Voliteľné predmety do 4. ročníka

Ponuka  voliteľných predmetov pre 4. ročník v šk. roku 2022/2023

 Štruktúra učebného plánu:

29 hodín týždenne, z toho:

 

 • 11 hodín povinne (pre každého žiaka) : SJL-3h, ANJ-4h, CJ-2h, TSV-2h
 •  18 hodín voliteľných žiak si vyberie z ponuky :

  3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny týždenne

 3 predmety v časovej dotácii 2hodiny týždenne

 •  Zvolený predmet sa stáva pre žiaka, ktorý si ho vybral povinným 
 • V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný predmet z ponuky. Na otvorenie predmetu zo skupiny predmetov orientovaných na informatiku je potrebných 10 žiakov, na cudzie jazyky 15 žiakov, ostatné predmety 17 žiakov
 • V prípade, že žiak neodovzdá vyplnenú prihlášku s voliteľnými predmetmi v stanovenom termíne, si škola vyhradzuje právo žiakovi voliteľné predmety prideliť
 • V ponuke sú 6-hodinové  „predmetové balíky“ (4+2). Žiak si volí celý „balík“, ak chce z daného predmetu maturovať ( v tabuľke označené modrou farbou)
 • Pozorne preštudujte poznámky uvedené pod prehľadom voliteľných predmetov

   

 

 

Dôležité termíny

Stručná charakteristika predmetov

Prezentácia

Poznámky*:

 • Predmety, ktoré si môžu žiaci voliť len v prípade že ich neabsolvovali v 3. ročníku:
 • Seminár z biológie*
 • Laboratórna technika*
 • Geografia*
 • Programovanie web stránok*
 • Dejiny umenia*
 • Latinčina*
 • V predmete Rozšírený anglický jazyk ( 4 hodiny) sú  obsiahnuté 2 hodiny  konverzácie v tomto jazyku, preto  kto si vyberie  Rozšírený anglický  jazyk, nevolí si už  Konverzáciu v anglickom  jazyku*