Voliteľné predmety do 3. ročníka

Ponuka  voliteľných predmetov pre 3. ročník v šk. roku 2022/2023

 Štruktúra učebného plánu:

29 hodín týždenne, z toho:

 

  • 13 hodín povinne (pre každého žiaka): SJL-4h, ANJ-4h, CJ-3h, TSV-2h
  •  16 hodín voliteľných, žiak si vyberie z ponuky:

3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny týždenne

2 predmety v časovej dotácii 2 hodiny týždenne

  • Zvolený predmet sa stáva pre žiaka, ktorý si ho vybral povinným
  • V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný predmet z ponuky. Na otvorenie predmetu zo skupiny predmetov orientovaných na informatiku je potrebných 10 žiakov, na cudzie jazyky 15 žiakov, ostatné predmety 17 žiakov
  • V prípade, že žiak neodovzdá vyplnenú prihlášku s voliteľnými predmetmi v stanovenom termíne si škola vyhradzuje právo žiakovi voliteľné predmety prideliť
  • V ponuke sú 6-hodinové  „predmetové balíky“ (4+2). Žiak si volí celý „balík“, ak chce z daného predmetu maturovať (v tabuľke označené modrou farbou)
  • Pozorne preštudujte poznámky uvedené pod prehľadom voliteľných predmetov

 

4-hodinové predmety

2-hodinové-  pre 3. alebo 4. roč. (raz za štúdium)

2-hodinové- pokračujúce

v 4. ročníku

Matematika

Cvičenia z matematiky

Seminár z matematiky

Biológia

Seminár z biológie

Chémia

CAD- systémy

 

Fyzika

Laboratórna technika

Občianska náuka

Programovanie web stránok

Dejepis

Rozšírená telesná výchova

Aplikovaná ekonómia *

Netradičné športy

Geografia **

Latinčina

Dejiny umenia **

 

 

2-hodinové

len pre 3. ročník

Cvičenia zo slovenského jazyka

Cvičenia z fyziky

 

Dôležité termíny

Stručná charakteristika predmetov

Odporúčané kombinácie voliteľných predmetov pre maturitu

Prezentácia

Poznámky:

* 4-hodinový predmet ktorý je len pre žiakov 3. ročníka (v 4. ročníku sa v ponuke nevyskytuje): Aplikovaná ekonómia

** 4-hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. alebo 4. ročníka, ale absolvujú ich len raz za štúdium (v 3. alebo 4. ročníku): Geografia, Dejiny umenia

2-hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. alebo 4. ročníka, ale absolvujú ich len raz za štúdium (v 3. alebo 4. ročníku):  Cvičenia z matematiky, Seminár z biológie, CAD- systémy, Laboratórna technika, Programovanie web stránok, Rozšírená telesná výchova, Netradičné športy, Latinčina

2-hodinové predmety ktoré sú len pre žiakov 3. ročníka (v 4. ročníku sa v ponuke nevyskytujú): Cvičenia zo slovenského jazyka, Cvičenia z fyziky

2-hodinové predmety pokračujúce v 4. ročníku si môžu žiaci zvoliť v 3. aj v 4. ročníku:

  • Seminár z matematiky  je pre maturantov z matematiky súčasťou 6- hodinového balíka (maturant z matematiky si ho musí zvoliť aj v 4. ročníku, nematurujúci z matematiky si ho zvoliť nemusia)
  • Konverzácia v anglickom jazyku: vo 4. ročníku si ju žiak môže zvoliť, len ak si súčasne nezvolil Rozšírený anglický jazyk
  • Konverzácia v nemeckom jazyku: žiak si ju môže zvoliť  v 3. aj 4. ročníku, alebo len v jednom z týchto ročníkov

Konverzácia v španielskom jazyku: : žiak si ju môže zvoliť  v 3. aj 4. ročníku, alebo len v jednom z týchto ročníkov