Voliteľné predmety 3.ročník

Ponuka  voliteľných predmetov pre 3. ročník v šk. roku 2021/2022

 

Štruktúra učebného plánu:

29 hodín týždenne, z toho:

 

  • 13 hodín povinne (pre každého žiaka): SJL-4h, ANJ-4h, CJ-3h, TSV-2h
  • 16 hodín voliteľných, žiak si vyberie z ponuky:

3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny týždenne

2 predmety v časovej dotácii 2 hodiny týždenne

  • Zvolený predmet sa stáva pre žiaka, ktorý si ho vybral povinným
  • V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný predmet z ponuky. Na otvorenie predmetu zo skupiny predmetov orientovaných na informatiku je potrebných 10 žiakov, na cudzie jazyky 15 žiakov, ostatné predmety 17 žiakov
  • V prípade, že žiak neodovzdá vyplnenú prihlášku s voliteľnými predmetmi v stanovenom termíne si škola vyhradzuje právo žiakovi voliteľné predmety prideliť
  • V ponuke sú 6-hodinové  „predmetové balíky“ (4+2). Žiak si volí celý „balík“, ak chce z daného predmetu maturovať ( v tabuľke označené modrou farbou)
  • Pozorne preštudujte poznámky uvedené pod prehľadom voliteľných predmetov

 

4-hodinové predmety

2-hodinové-  pre 3. alebo 4. roč. (raz za štúdium)

2-hodinové- pokračujúce

v 4. ročníku

Matematika

Cvičenia z matematiky

Seminár z matematiky

Biológia

Seminár z biológie

Chémia

CAD- systémy

 

Fyzika

Laboratórna technika

Občianska náuka

Programovanie web stránok

Dejepis

Rozšírená telesná výchova

Aplikovaná ekonómia len pre 3. roč.

Netradičné športy

Geografia pre 3. a 4. ročník

Latinčina

Dejiny umenia pre 3. a 4. ročník

 

 

2-hodinové

len pre 3. ročník

Cvičenia zo slovenského jazyka

Cvičenia z fyziky

 

Dôležité termíny

Stručná charakteristika predmetov

Odporúčané kombinácie voliteľných predmetov pre maturitu

Prezentácia

Poznámky:

4-hodinový predmet ktorý je len pre žiakov 3. ročníka (v 4. ročníku sa v ponuke nevyskytuje): Aplikovaná ekonómia

4- hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. aj 4. ročníka, ale absolvujú ich len v 3. alebo 4. ročníku( raz za štúdium): Geografia, Dejiny umenia

2-hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. aj 4. ročníka, ale absolvujú ich len v 3. alebo 4. ročníku( raz za štúdium):  

Cvičenia z matematiky, Seminár z biológie, CAD- systémy, Laboratórna technika, Programovanie web stránok, Rozšírená telesná výchova, Netradičné športy, Latinčina

2-hodinové predmety ktoré sú len pre žiakov 3. ročníka (v 4. ročníku sa v ponuke nevyskytujú): Cvičenia zo slovenského jazyka, Cvičenia z fyziky

2-hodinové predmety pokračujúce v 4. ročníku: žiaci si ich môžu zvoliť v3. aj v 4. ročníku

Seminár z matematiky. je súčasťou 6- hodinového balíka (maturant z matematiky si ho musí zvoliť aj v 4. ročníku)

Konverzácia v anglickom jazyku: vo 4. ročníku si ju žiak môže zvoliť, len ak si súčasne nezvolil Rozšírený anglický jazyk

Konverzácia v nemeckom jazyku: môže si zvoliť  v 3. aj 4. ročníku, alebo len v jednom z týchto ročníkov

Konverzácia v španielskom jazyku: môže si zvoliť  v 3. aj 4. ročníku, alebo len v jednom z týchto ročníkov