Voliteľné predmety do 4. ročníka

Ponuka  voliteľných predmetov pre 4. ročník v šk. roku 2023/2024

 Štruktúra učebného plánu:

 29 hodín týždenne, z toho: 

 • 11 hodín povinne (pre každého žiaka) : SJL-3h, ANJ-4h, CJ-2h, TSV-2h 
 • 18 hodín voliteľných žiak si vyberie z ponuky  :

 3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny týždenne

 3 predmety v časovej dotácii 2 hodiny týždenne 

 • Zvolený predmet sa stáva pre žiaka, ktorý si ho vybral povinným 
 • V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný predmet z ponuky. Na otvorenie predmetu zo skupiny predmetov orientovaných na informatiku je potrebných 10 žiakov, na cudzie jazyky 15 žiakov, ostatné predmety 17 žiakov 
 • V ponuke sú 6-hodinové  „predmetové balíky“ (4+2). Žiakom  odporúčame zvoliť si celý „balík“, ak chcú z daného predmetu maturovať (v tabuľke označené modrou farbou
 • Pozorne preštudujte poznámky uvedené pod prehľadom voliteľných predmetov

Stručná charakteristika  voliteľných predmetov: v uvedenej tabuľke (odkazy na jednotlivé názvy predmetov)  

 

 

Poznámky*:

 • Predmety, ktoré si môžu žiaci voliť len v prípade že ich neabsolvovali v 3. ročníku:
 • Seminár z biológie*
 • Laboratórna technika*
 • Geografia*
 • Programovanie web stránok*
 • Dejiny umenia*
 • Latinčina*
 • CAD systémy*
 • V predmete Rozšírený anglický jazyk (4 hodiny) sú  obsiahnuté 2 hodiny  konverzácie v tomto jazyku, preto  kto si vyberie  Rozšírený anglický  jazyk, nevolí si už  Konverzáciu v anglickom  jazyku*

   

Organizačnú stránku výberu a vyučovania voliteľných predmetov zabezpečuje Mgr. Pavel Mikuláš. Priebežné informácie budú uverejňované na stránkach školy www.gympb.sk, a  https://gympb.edupage.org/. Informácie získate aj od vyučujúcich jednotlivých predmetov.  

Dôležité termíny:

Informatívne stretnutie so žiakmi 3. ročníka

21. 3. 2023 v telocvični

Vypĺňanie prihlášok prostredníctvom Edupage:

22. 3. 2022- 29. 3. 2023

Zverejnenie zoznamu otvorených predmetov:

30. 3. 2023

Druhé kolo výberu v zvolených predmetoch

30. 3. - 6. 4. 2023

Zverejnenie otvorených predmetov po 2. kole

7. 4. 2023