Voliteľné predmety do 3. ročníka

Ponuka  voliteľných predmetov pre 3. ročník v šk. roku 2023/2024

 

Štruktúra učebného plánu:

 29 hodín týždenne, z toho:

 

  • 13 hodín povinne (pre každého žiaka): SJL-4h, ANJ-4h, CJ-3h, TSV-2h 
  • 16 hodín voliteľných, žiak si vyberie z ponuky: 

3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny týždenne 
2 predmety v časovej dotácii 2 hodiny týždenne 

  • Zvolený predmet sa stáva pre žiaka, ktorý si ho vybral povinným

 

  • V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný predmet z ponuky. Na otvorenie predmetu zo skupiny predmetov orientovaných na informatiku je potrebných 10 žiakov, na cudzie jazyky 15 žiakov, ostatné predmety 17 žiakov 
  • V ponuke sú 6-hodinové  „predmetové balíky“ (4+2). Žiakom  odporúčame zvoliť si celý „balík“, ak chcú z daného predmetu maturovať (v tabuľke označené modrou farbou
  • Pozorne preštudujte poznámky uvedené pod prehľadom voliteľných predmetov

Stručná charakteristika  voliteľných predmetov: v uvedenej tabuľke (odkazy na jednotlivé názvy predmetov)

 

4-hodinové predmety

2-hodinové pre 3. alebo 4. roč. (raz za štúdium)

2-hodinové v 3. a 4. ročníku

2-hodinové

len pre 3. ročník

Matematika

Biológia

Chémia

Fyzika

Informatika

Občianska náuka

Dejepis

Rozšírený španielsky jazyk

Aplikovaná ekonómia *

Geografia **

Dejiny umenia **

 

Cvičenia z matematiky

Seminár z biológie

CAD- systémy

Laboratórna technika

Programovanie web stránok

Rozšírená telesná výchova

Netradičné športy

Latinčina

 

Seminár z matematiky

 

 

 

Odporúčané kombinácie voliteľných predmetov pre maturitu 

 

Organizačnú stránku výberu a vyučovania voliteľných predmetov zabezpečuje Mgr. Pavel Mikuláš. Priebežné informácie budú uverejňované na stránkach školy www.gympb.sk, a  https://gympb.edupage.org/. Informácie získate aj od vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

Dôležité termíny:

Informatívne stretnutie so žiakmi 2. ročníka

21. 3. 2023 v telocvični

Vypĺňanie prihlášok prostredníctvom Edupage:

22. 3. 2022- 29. 3. 2023

Zverejnenie zoznamu otvorených predmetov:

30. 3. 2023

Druhé kolo výberu v zvolených predmetoch

30. 3. - 6. 4. 2023

Zverejnenie otvorených predmetov po 2. kole

7. 4. 2023

Poznámky:

* 4-hodinový predmet ktorý je len pre žiakov 3. ročníka (v 4. ročníku sa v ponuke nevyskytuje): Aplikovaná ekonómia

 

** 4-hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. alebo 4. ročníka, ale absolvujú ich len raz za štúdium (v 3. alebo 4. ročníku): Geografia, Dejiny umenia 

2-hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. alebo 4. ročníka, ale absolvujú ich len raz za štúdium (v 3. alebo 4. ročníku):  Cvičenia z matematiky, Seminár z biológie, CAD- systémy, Laboratórna technika, Programovanie web stránok, Rozšírená telesná výchova, Netradičné športy, Latinčina

2-hodinové predmety v 3.  a 4. ročníku si môžu žiaci zvoliť v 3. aj v 4. ročníku:

  • Seminár z matematiky  je pre maturantov z matematiky súčasťou 6- hodinového balíka (maturant z matematiky si ho musí zvoliť aj v 4. ročníku, nematurujúci z matematiky si ho zvoliť nemusia)
  • Konverzácia v anglickom jazyku: vo 4. ročníku si ju žiak môže zvoliť, len ak si súčasne nezvolil Rozšírený anglický jazyk

2-hodinové predmety ktoré sú len pre žiakov 3. ročníka (v 4. ročníku sa v ponuke nevyskytujú): Cvičenia zo slovenského jazyka, Cvičenia z fyziky