8-ročné

Výhody:

  1. stredoškolský prístup k žiakom s dôrazom na samostatnú prácu a zodpovednosť za vlastné výsledky,
  2. pri vyučovaní prírodovedných predmetov a práci krúžkov možnosť využívať laboratória, odborné knižnice školy a výpočtovú techniku,
  3. výrazne posilnená jazyková príprava umožňuje štúdium v zahraničí
  4. dynamický, inšpirujúci kolektív spolužiakov,
  5. možnosť zapojiť sa do bohatej mimoškolskej činnosti.

Pripravuje:

  1. pre štúdium všetkých odborov VŠ, resp. pomaturitné štúdium,
  2. úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

1.        Učebný plán pre 1.- 4. ročník osemročného gymnázia

Učebný plán pre 1.- 4. ročník osemročného gymnázia (prima – kvarta) vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu pre osemročné gymnáziá schváleného pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0. Je platný od školského roku 2015/2016.

 

 

prima

sekunda

tercia

kvarta

SPOLU

Jazyk a komunikácia

SJL

5

4

5

5

19

1CJ-ANJ (A2)

5

4

4

4

17

2CJ (RUJ, NEJ, SPJ)

0

3

3

3

9

Matematika a práca s informáciami

MAT

4

4

5

5

18

INF

2

1

1

2

6

Človek a príroda

BIO

1

2

2

2

7

FYZ

2

1

2

2

7

CHE

0

2

2

2

6

Človek a spoločnosť

DEJ

1

1

2

2

6

GEG

1

1

1

1

4

OBN

1

1

1

1

4

Umenie a kultúra

VYV

1

1

0

0

2

HUV

1

1

0

0

2

Človek a hodnoty

ETV/ NBV

1

1

1

1

4

Zdravie a pohyb

TSV

3

2

2

2

9

Spolu počet hodín

28

29

31

32

120

Využitie týždňov

ročník

prima

sekunda

tercia

kvarta

počet týždňov

40

40

40

40

 

Poznámky k učebnému plánu (vyplývajúce z RUP)

1. 5.-8. ročník sa vzdeláva podľa experimentálne overovaného ŠkVP: Inovovaný výchovnovzdelávací program na Gymnáziu v Považskej Bystrici

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni je vo všetkých ročníkoch osemročného štúdia dodržané.

3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu (pre 1. – 4. ročník) 45 minút.

4. Cudzie jazyky – v 1. ročníku (príme) sa vyučuje jeden cudzí jazyk – anglický, od 2. ročníku (sekundy) pribudne druhý cudzí jazyk – nemecký. Nemecký jazyk si zvolili rodičia po prijatí detí do prímy z ponuky NEJ, RUJ, SJA.

5. Delenie na skupiny

 – vzhľadom na počet detí v tercii 19 (zákonná podmienka na delenie min 24) sa trieda nedelí na žiadnej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk (ANJ), druhý cudzí jazyk (NEJ), etická výchova, náboženská výchova, ani na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov.

-          trieda tercia sa delí na dve skupiny v predmete informatika

-          trieda príma sa delí na dve skupiny v predmete informatika a v predmete anglický jazyk

6.  Vyučovacie hodiny pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra sme použili na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova v 1. – 4. ročníku.

 7. Vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova realizuje v príme formou dvoch skupín. 1 žiačku prímy, ktorá si zvolila evanjelické náboženstvo sme pridali do skupiny 3 žiakov prvého ročníka 4-ročného gymnázia (v súlade s bodom 8 poznámok k RUP).

8. Vzhľadom na skutočnosť, že žiaci 8-ročného gymnázia vstupujú počnúc piatym ročníkom (od kvinty) do experimentálneho overovania vlastného inovovaného školského výchovno-vzdelávacieho plánu s výraznou voliteľnosťou a využitím tzv. disponibilných hodín – v 1.- 4. ročníku (príma – kvarta) nevyužívame žiadne disponibilné hodiny.

9. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.

Súčasťou učebného plánu školy sú účelové kurzy zaradené do jednotlivých ročníkov nasledujúcim spôsobom:

1. Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka (príma) – aby sme urýchlili adaptáciu žiakov prichádzajúcich zo ZŠ na nové prostredie a odlišný systém práce na strednej škole, pripravujeme pre nich v septembri  týždenný adaptačný kurz, ktorý  pomáha skĺbiť triedny kolektív, stanoviť základné pravidlá jeho fungovania, dáva žiakom základné návody na efektívne štúdium a oboznamuje ich s organizáciou života na škole.

2. tercia a kvinta – 5-dňový lyžiarsky kurz v alternácii s plaveckým kurzom (organizované v januári, resp. februári),

3. sexta – 5-dňový kurz spoločenského tanca a etikety organizovaný počas ústnej formy maturitných skúšok (máj, jún)

4. septima – kurz ochrany života a zdravia, organizovaný v dvoch formách (zahraničná 9-dňová spojená s exkurziami) a 3-dňová v domácich podmienkach počas druhého, resp. tretieho septembrového týždňa

5. v každom ročníku žiaci absolvujú v zmysle platnej legislatívy branné účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31