PK výchovy

Zoznam členov:  
Predseda: Mgr.Lenka Štefancová
Mgr.Anna Schwartzová
  Mgr.Július Jalakša
  PaedDr.Karel Procházka PhD.
  Mgr.Pavel Mikuláš
Mgr.Dobroslav Kortman
Mgr. Zuzana Hrenáková
Mgr. Veronika Lagová

Zoznam predmetov

TVC/TVD telesná výchova
NEŠ netradičné športy
ZŽŠ zdravý životný štýl
VYV výtvarná výchova
HUV hudobná výchova
NBK náboženská výchova
ETV etická výchova
SEL sebariadenie

TEV - Charakteristika predmetu

Predmet telesná výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

NEŠ - Charakteristika predmetu

Voliteľný predmet netradičné športy umožňuje žiakom naučiť sa novým pohybovým aktivitám a získať kladný postoj k pohybovým činnostiam. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti, zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času .

Všeobecným cieľom je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

ZŽŠ - Charakteristika predmetu

Voliteľný predmet zdravý životný štýl vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.

Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie.

Voliteľný predmet zdravý životný štýl spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom štýle.

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova (povinný predmet)sa v školskom roku 2010-2011 vyučuje v sekunde a tercii.

Hudobná výchova

Hudobná výchova (povinný predmet)sa vyučuje v sekunde.

Náboženská výchova a etická výchova

Náboženská výchova a etická výchova (voliteľné predmety) sa vyučujú v II., III., V., VI., v 1.ročníku a v 2.ročníku.

Sebariadenie

Sebariadenie( nový predmet v rámci experimentu) sa vyučuje v 1. a 2. ročníku.