PK Slovenský jazyk a spoločenské vedy

Zoznam členov:  
 Predseda: PhDr. Valéria Bošková
  Mgr. Zuzana Hrenáková
  Mgr. Jozef Šujak
Mgr. Anna Jančová
Mgr. Ľubica Hanulíková

CHARAKTERISTIKA PREDMETOV

Slovenský jazyk a literatúra je povinný vyučovací predmet v 1. - 4. ročníku. Rozdeľuje sa na dve časti:

  1. literatúra a
  2. jazyk a komunikácia.

V literatúre sa žiaci naučia subjektívne interpretovať literárny text, hľadajú vzťahy medzi významotvornými prvkami, rozvíjajú svoju recepčnú fantáziu. Sú schopní porozumieť literárnemu dielu ako umeleckému stvárneniu autorskej predstavy sveta a jeho filozofie života. Dokážu hodnotiť literárne dielo v jednotlivých etapách politického, spoločenského a umeleckého vývinu a zaujmú k nemu vlastné stanovisko.

V jazyku a komunikácii sa žiaci zaoberajú problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk sa vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka.

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa sa na trhu práce a v súkromnom živote.

Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostane analýza a interpretácia textov a tvorba prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie: dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.

Všetci študenti v 4. ročníku vykonajú povinnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá pozostáva z externej písomnej časti, z písomnej formy internej časti a z ústnej maturitnej skúšky.

Charakteristika predmetu Náuka o spoločnosti

Obsah predmetu náuka o spoločnosti tvorí šesť oblastí - blokov, v ktorých sa študenti počas štyroch rokov zoznamujú zo základnými poznatkami z psychológie, sociológie, práva, politológie ekonómie a ekonomiky a filozofie

  1. Psychológia a sociológia tematický okruh, ktorý obsahuje poznatky o psychológii ako vede, jej smeroch, poslaní pri vysvetľovaní príčin a dôsledkov ľudského snaženia a konania. Poskytuje informačný rámec o zákonitostiach a špecifikách psychiky človeka, o poznaní seba samého a svojho miesta v sociálnych vzťahoch. Súčasťou tematického okruhu sú poznatky o spoločnosti, jej vzniku a vývoji, spoločenských zmenách, vzťahoch a sociálnych štruktúrach.
  2. Právo a politológia tematický okruh, ktorý má v obsahu zakomponované základné poznatky o štáte, jeho fungovaní, subjektoch moci a ich deľbe, ako aj formy účasti občana na správe štátu. Právna problematika poskytuje orientáciu v našom právnom systéme osobitne v odvetviach, ktorých poznatky pomôžu žiakom pri vytváraní si postojov a stanovísk na problémy každodenného života. Veľkú časť právnej problematiky tvoria základné ľudské práva a občianske slobody, Ústava SR ako najvyšší zákon štátu a zdroj celého práva
  3. Ekonómia a ekonomika tematický okruh, ktorého obsahom sú poznatky o základných ekonomických kategóriách a ekonomických procesoch, subjektoch trhu a ich postavení na trhu, konkurencii a úlohe podnikov v ekonomickej súťaži, úlohe a funkcii peňazí a bankových inštitúcií, úlohe štátu vo fungovaní ekonomického systému v spoločnosti, ale tiež poznatky o medzinárodných ekonomických vzťahoch a formách ich spolupráce.
  4. Filozofia tematický okruh tvorí prehľad dejín filozofie. Poskytuje žiakom základné poznatky o povahe filozofického poznania, o vplyve filozofického poznania jednotlivých filozofov na myslenie a konanie človeka, zasväcuje žiakov do určitého štýlu filozofického myslenia a uvažovania a slúži im na orientáciu v základných problémoch filozofie - filozofii bytia, poznania a človeka. Poznatky z dejín ľudského myslenia umožňujú žiakom porovnávať, analyzovať a systematizovať javy, ktoré sa odohrali a odohrávajú, ako aj predvídať ich vývoj.

Charakteristika predmetu Dejepis

Predmet dejepis je rozdelený do dvoch stupňov. Prvé dva roky je povinným predmetom. Cieľom vyučovania je, aby žiaci získali najzákladnejšiu orientáciu v najdôležitejších udalostiach a procesoch histórie ľudstva.

V 1. ročníku sa vyučuje 2 hodiny týždenne. Obsahom učiva sú slovenské a svetové dejiny od praveku po začiatok 1. svetovej vojny.

V 2. ročníku sa predmet vyučuje 1 hodinu týždenne. Obsahom učiva sú slovenské a svetové dejiny od 1. svetovej vojny po koniec 20. storočia.

V 3.-4. ročníku je dejepis voliteľným predmetom. Určený je študentom, ktorí chcú maturovať z dejepisu a predmet potrebujú pri ďalšom štúdiu na vysokej škole. Cieľom vyučovania je poskytnúť čo najucelenejší prehľad dejinných udalostí v súvislom a logickom celku.

V 3. ročníku si môže študent vybrať 4-hodinový blok dejepisu týždenne. Predmetom tohto voliteľného dejepisu sú slovenské a svetové dejiny od praveku po r. 1848.

Vo 4. ročníku je možnosť študovať 4-hodinový a 2-hodinový blok dejepisu týždenne. 4-hodinový voliteľný predmet poskytuje vývoj dejín od r. 1848 po koniec 2. svetovej vojny. 2-hodinový voliteľný predmet sa zaoberá dejinami od r. 1945 po koniec 20. storočia. Ďalšou podmienkou absolvovania 2-hodinového voliteľného dejepisu je vypracovanie ročníkovej seminárnej práce.

Cieľom predmetu je okrem sprostredkovania vedomostí naučiť študentov viacerým zručnostiam, napr. pracovať s mapou, grafmi, tabuľkami, obrazom, karikatúrou, vedieť vybrať dôležité informácie z textu, príp. audionahrávky, vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov, určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov, vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr, objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch, charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj.


Dokumenty na stiahnutie