PK Matematika a Fyzika

Zoznam členov:  
Predseda: RNDr. Anna Hegedušová  
PaedDr. KArel Procházka, PhD.  
  Mgr. Anton Cudrák  
  RNDr. Eva Foltinová  
Mgr. Katarína Fórová
  RNDr. Silvia Závadská  

Zoznam predmetov

MAT Matematika
FYZ Fyzika
TEC Technika
  Cvičenia z matematiky

Charakteristika predmetu Matematika

Učebný predmet Matematika - je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie. Rozvíja schopnosť používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.

Dôraz sa kladie na:

 1. Postup
 2. Aktivitu
 3. Vedomosti
 4. používanie logického myslenia
 5. používanie priestorovej predstavivosti
 6. popis znázornenej situácie grafom, tabuľkou.
 7. Prezentácie

Rozvíja u žiakov:

 1. Presné myslenie
 2. Algoritmické myslenie
 3. Formovanie argumentácie
 4. Výpočet

Charakteristika predmetu Fyzika

Učebný predmet Fyzika - žiaci sa učia hľadať zákonité súvoslosti medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Poskytne žiakovi informácie o tom, ako súvisí rozvoj fyziky s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

Dôraz sa kladie na:

 1. Samostatnú prácu žiakov - aktivitu
 2. Diskusiu
 3. Brainstorming
 4. Vytváranie logických schém, pojmových máp
 5. Prácu s informáciami
 6. Popis situácie znázornenej grafom, tabuľkou

Rozvíja u žiakov:

 1. Prírodovednú gramotnosť
 2. Schopnosť pracovať s laboratórnou technikou
 3. Vytváranie prírodovedných úsudkov
 4. Efektívne riešenie problémov
 5. Overovanie vlastných sformulovaných hypotéz fyzikálnym pokusom a výpočtom

Charakteristika predmetu Technika

Učebný predmet Technika – vedie žiakov 8.ročného gymnázia v II.O a III.O k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti kde prichádzajú do styku s technikou.

Učí žiakov:

 1. Používať bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie
 2. Dodržiavať stanovené pravidlá – bezpečnosť pri práci s technikou
 3. Adaptovať sa na nové alebo zmenené pracovné podmienky
 4. Pristupovať žiakov k výsledkom pracovnej činnosti z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, ochrany životného prostredia
 5. Spoznať historický vývoj techniky - slávnych vynálezcov a ich vynálezy, ktoré podmienili vedecko-technický rozvoj spoločnosti

Rozvíja schopnosť žiakov:

 1. Riešiť problém
 2. Uplatňovať tvorivé nápady
 3. Preberať zodpovednosť
 4. Byť samostatný
 5. Vykonať drobné údržbárske práce v domácnosti
 6. Manuálnych zručností
 7. Ekonomicky myslieť

Charakteristika predmetu Cvičenia z matematiky

Cieľová skupina : 3. a 4. ročník - žiaci, ktorí nechcú stratiť kontakt s MAT ale nechcú ísť maturovať z matematiky, žiak si môže zvoliť predmet len v 1 školskom roku.

Charakteristika predmetu:

 1. rozvoj logického myslenia,
 2. zvládnutie rýchlych a ľahkých výpočtov - hra s číslami
 3. prehĺbenie zručností s matematickými operáciami
 4. riešenie slovných úloh
 5. práca s grafmi, zostrojenie grafu, čítanie z grafu, analýza situácie znázornenej grafom funkcie

Obsah predmetu

 1. Algebraické výrazy a ich úpravy
 2. Riešenie jednoduchých rovníc a nerovníc
 3. Funkcie a ich vlastnosti