PK Informatika

Zoznam členov:  
Predseda: RNDr.Silvia Závadská
  Ing.Adriana Hiklová
  Mgr.Július Jalakša
Mgr. Katarína Fórová
Mgr. Zuzana Holincová

Predmety

Povinné predmety:

Informatika - príma, tercia, 1.ročník, 2. ročník

Projekt – 2.ročník

Voliteľné predmety:

Aplikovaná ekonómia – 3.ročník

Cvičenia z informatiky - 3.ročník, 4.ročník – jednoročný predmet

Informatika – 4.ročník

CAD systémy - 3.ročník, 4.ročník – jednoročný predmet

Charakteristika predmetov

Informatika

 1. Žiak pochopí logický princíp fungovania IKT a pozná limity súčasného technického vybavenia
 2. Získa základné poznatky o pojmoch softvér, hardvér, počítač, periférie a operačný systém
 3. Zvládne obsluhu počítača a jeho prídavných zariadení
 4. Žiak vie o rozdieloch v typoch informácií, o rozdielnom spracovávaní
 5. Pozná rôzne mechanizmy/spôsoby získavania informácií
 6. Chápe, že IKT poskytujú rôzne nástroje na efektívne spracovávanie informácií
 7. Žiak pochopí logický princíp fungovania informačných a komunikačných technológií, pozná limity súčasného technického vybavenia
 8. Získa rozširujúce poznatky o technickom a programovom vybavení
 9. Zvládne základné vlastnosti a funkcie operačného systému
 10. Žiak vie efektívne pracovať s aplikáciami: textový, tabuľkový editor a grafický vektorový editor
 11. Vie využívať nástroje vhodného aplikačného softvéru na vytvorenie prezentácie a jej predvedenie
 12. Vie demonštrovať prenos častí rôznych typov dokumentov medzi rôznymi aplikáciami
 13. Žiak rozumie pojmu algoritmus a program
 14. Vie zostavovať algoritmy, klasifikovať a riešiť problémy
 15. Vie prezentovať, vyhodnocovať a testovať riešenia
 16. Žiak vie algoritmicky riešiť úlohy za pomoci počítača

Projekt

 1. Žiak vie definovať postup a metódy spracovania témy,
 2. Vie vysvetliť, prečo zhromažďovanie faktov závisí od cieľa (funkcie),
 3. Dokáže vytvoriť hlavný cieľ a čiastkové ciele práce.
 4. Žiak vie cieľavedome pracovať, rozvíjať svoje tvorivé schopnosti, aplikovať ich pri riešení problémov,
 5. Žiak dokáže všestranne rozvíjať svoje zručnosti vo formátovaní rozsiahleho dokumentu v textovom editore
 6. Žiak je schopný spracovať získané výsledky výskumu, ankety, dotazníku v tabuľkovom kalkulátore
 7. Žiak vytvorí a odprezentuje projekt ako výsledok tímovej spolupráce

Aplikovaná ekonómia

Základnou charakteristikou predmetu je

 1. schopnosť orientovať sa v základných pojmoch a kategóriách zo sveta peňazí, rozumieť im a vedieť ich interpretovať a využívať
 2. schopnosť racionálne sa učiť, logicky myslieť, vzdelávať sa po celý život a orientovať sa v množstve informácií, vedieť ich vyhľadávať, triediť a aplikovať
 3. schopnosť efektívne využívať informačno-komunikačné technológie v pracovnom i osobnom živote
 4. nadviazať na vedomosti o peniazoch, ktoré žiaci doteraz získali vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch (dejepis, náuka o spoločnosti, občianska náuka, etika atď.) a v odborných predmetoch (ekonomika, informatika) a rozvíjať ich v kontexte prechodu na novú menu – euro
 5. umožniť žiakom získať schopnosť orientácie v spleti finančných inštitúcií a ich produktov s využitím modernej techniky a technológie (internet)
 6. naučiť žiakov systém, postup pri riadení toku vlastných financií, dať im priestor pre nadobudnutie základných zručností v tejto oblasti
 7. naučiť ich efektívne a bezpečne využívať moderné nástroje platobného styku
 8. naučiť žiakov vidieť a chápať súvislosti spoločensko-ekonomického diania s možnosťami ich osobnej a pracovnej realizácie
 9. posilňovať v žiakoch vedomie osobnej zodpovednosti za svoje postoje a činy, naučiť ich vidieť v peniazoch prostriedok, nástroj na dosahovanie cieľov
 10. ukázať žiakom cesty a spôsoby, ktoré im umožnia vstup do sveta na trh práce doma, v Európe aj v iných krajinách
 11. širšou škálou vyučovacích metód posilňovať výchovu k zodpovednému správaniu, etickému rozhodovaniu a kritickému mysleniu