PK Anglický jazyk

Zoznam členov:  
Predseda: Mgr. Dobroslav Kortman
  Mgr. Mariana Bušíková
  Ing. Viera Čížová
  Mgr. Erika Hrenáková
Mgr. Ivana Vrábliková

Anglický jazyk

Charakteristika predmetu a jeho ciele:

 1. Predmet poskytuje pevný jazykový základ, na ktorom bude žiak budovať svoje rečové a komunikačné zručnosti až do najvyššej možnej formy zvládnutia
 2. Učí vnímať a postupne si osvojovať jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov
 3. Umožní žiakom získať súhrn jazykových a všeobecných kompetencií tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana a aby zodpovedali špecifikovaným úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
 4. Vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú

Cieľom predmetu anglický jazyk je:

 1. Rozvíjať u žiaka všetky 4 rečové zručnosti, tj. ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenia slovnej zásoby a gramatiky
 2. Rozvíjať stratégiu učenia sa, posilňovať cieľavedomosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
 3. Naučiť žiaka hľadať vlastné optimálne formy osvojovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces
 4. Rozvíjať všeobecné, komunikačné /jazykové, sociolingvistické, pragmatické/ a interkultúrne kompetencie žiaka

3KAJ – konverzácia v anglickom jazyku

3KAJ – konverzácia v anglickom jazyku- dotácia 2 hodiny týždenne, pre žiakov 3. ročníka

Charakteristika predmetu a jeho ciele:

 1. Predmet rozvíja kompetenciu komunikovať v anglickom jazyku
 2. Predmet podporí rozvoj kompetencie učiť sa
 3. Predmet prispeje k rozvoju spoločenských a občianskych kompetencií
 4. Predmet umožní žiakovi lepšie uplatnenie v praxi a na európskom trhu práce

Obsahom výučby konverzácie v anglickom jazyku je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na rečové zručnosti :

 1. Počúvanie
 2. Čítanie
 3. Ústny prejav
 4. Písomný prejav

Prehľad tematických celkov :

 1. Cestovanie, dovolenka
 2. Slovensko, mestá a miesta
 3. Rodina
 4. Vzory a ideály
 5. Zvyky a tradície
 6. Bývanie
 7. Koníčky, voľný čas
 8. Zamestnanie
 9. Krajina, ktorej jazyk sa učím
 10. Škola, systém vzdelania
 11. Nákupy, služby

4KAJ – konverzácia v anglickom jazyku

4KAJ – konverzácia v anglickom jazyku - dotácia 2 hodiny týždenne, pre žiakov 4. ročníka.

Charakteristika a obsah predmetu sa zhoduje s horeuvedenou 3KAJ

Prehľad tematických celkov:

 1. Šport
 2. Mladí ľudia a ich svet
 3. Starostlivosť o zdravie
 4. Stravovanie
 5. Človek a spoločnosť, vzťahy medzi ľuďmi
 6. Multikultúrna spoločnosť
 7. Veda a technika
 8. Móda a obliekanie
 9. Človek a príroda
 10. Kniha- priateľ človeka
 11. Komunikácia a jej formy
 12. Vzory a ideály
 13. Masmédiá
 14. Kultúra a umenie

4RAJ- rozšírený anglický jazyk

4RAJ- rozšírený anglický jazyk- dotácia 4 hodiny týždenne, pre žiakov 4. ročníka

 1. Predmet je určený pre žiakov, ktorí chcú zvládnuť cieľové požiadavky na zvládnutie maturitnej skúšky na úrovni B2 , čo je kompatibilné s požiadavkami na zvládnutie medzinárodne uznávanej skúšky First Cambridge Certificate a pripraví ich aj na štátnu jazykovú skúšku.
 2. Predmet rozvíja kompetenciu komunikovať v anglickom jazyku
 3. Predmet podporí rozvoj kompetencie učiť sa
 4. Predmet prispeje k rozvoju spoločenských a občianskych kompetencií
 5. Predmet umožní žiakovi lepšie uplatnenie v praxi a na európskom trhu práce.
 6. Obsahom výučby rozšírený anglický jazyk je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie všeobecných kompetencií užívateľa cudzieho jazyka, ktoré zahàňajú jeho vedomosti, zručnosti, osobnú zainteresovanosť a schopnosť učiť sa cudzí jazyk.

Predmet rozvíja všetky 4 rečové zručnosti:

 1. Počúvanie
 2. Čítanie s porozumením
 3. Ústny prejav
 4. Písomný prejav

Prehľad tematických celkov :

 1. Človek a príroda, environmentálne problémy
 2. Masmédiá
 3. Multikultúrna spoločnosť
 4. Kniha – priateľ človeka
 5. Veda a technika
 6. Komunikácia
 7. Človek a spoločnosť
 8. Šport
 9. Zdravie, životný štýl
 10. Kultúra a umenie
 11. Obliekanie, móda
 12. Stravovanie
 13. Mládež a jej svet
 14. Vzťahy medzi ľuďmi
 15. Svet dnes
 16. Zločin a trest

OAL- obchodná angličtina

OAL- obchodná angličtina- pre študentov 3.ročníka končiacich predchádzajúci ročník na úrovni Pre-Intermediate, ktorí si zvolili voliteľný predmet ekonomické zručnosti

Predmet Business English rozvíja:

 1. Rečové zručnosti – počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav
 2. Jazykové prostriedky- lexika, morfológia, syntax, zvuková a grafická sústava jazyka, pravopis

Dôraz kladie na rozvoj komunikačných zručností v oblastiach:

 1. Prezentácie
 2. Rokovania
 3. Pracovné schôdzky
 4. Telefonovanie
 5. Diskusie
 6. Spoločenská angličtina v profesionálnom kontexte
 7. Obchodná korešpondencia