História školy

Jedenásťročná stredná škola 1953-1961

K novému školskému roku dostala Považská Bystrica dar - jedenásťročnú strednú školu. Škola teda vznikla 1. septembra 1953. Sídlila v budove na dnešnej Štefánikovej ulici. Vedenie školy vytvorilo 10.triedu zo žiakov, ktorí absolvovali predchádzajúci ročník v Púchove alebo v Žiline. Riaditeľom školy bol Jozef Zelenka, od roku 1954 Dr. Ján Kuchta. Zmena riaditeľa školy nastala v šk.roku 1958/1959, raiditeľkou školy sa stala p. Hermína Jesenská.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola 1961-1969

Druhá etapa v živote školy bola charakterizovaná transformáciou JSŠ na Strednú všeobecnovzdelávaciu. Osemročná povinná školská dochádzka sa predĺžila o jeden rok a vznikli ZDŠ. V školskom roku 1963-64 došlo k osamostatneniu a presťahovaniu školy do priestorov dovtedajšej Národnej školy na Školskej ulici č. 8 postavenej v roku 1936. Od 1. septembra je vedená školská kronika. Od roku 1958 sa traduje družobná spolupráca s chýrnym pražským gymnáziom na Štepánskej ulici.

Gymnázium od roku 1969

V školskom roku 1969-70 boli prijaté a realizované pripomienky pedagogických kolektívov k premene SVŠ na gymnázium. Trojročné štúdium bolo predĺžené o jeden rok, takže maturovali na gymnáziu 19.roční študenti.V roku 1973 maturovala prvá gymnaziálna a posledná SVŠ-kárska trieda. Od roku 1970 sa na škole vyučovala angličtina. V septembri 1974 bol menovaný do funkcie riaditeľa školy p. Pavol Fabian. Škola mala 15 tried. V roku 1978 pribudli ďalšie triedy,v škole ich bolo celkom 18 a jedna nadstavbová. K priestorom školy pribudla na zadnom dvore ďalšia, murovaná 4.triedna budova (podľa plánov drevenej budovy). V šk.roku 1980-81 vzrástol počet tried na dvadsať a počet žiakov presiahol 650. Žiaci pracovali v rôznych odvetviach života mesta (vrcholoví športovci, recitačné a divadelné krúžky, brigády a pod.).Do ohniska pozornosti sa dostala prístavba školy. Od roku 1986 bola zmena vo vedení školy. Riaditeľom sa stal RNDr. Ján Siváček. V škole sa vyučuje samostatný predmet informatika a výpočtová technika. Prvý mikropočítač PMD-85 škola získala v decembri 1984. Od 1.9.1989 bolo v škole zriadené školské výpočtové laboratórium. Po rušnej pamätnej jeseni 1989 nastali zmeny (zrušenie SZM, štrajk, prehodnotenie práce školy, ruský jazyk sa zmnenil na voliteľný a pod.). Koncom šk. roka 1990-91 boli na základe rozhodnutia ministerstva školstva odvolaní riaditelia a zástupcovia, ktorí boli vo funkcii 4 a viac rokov. Na základe výsledkov volieb sa stala riaditeľkou školy p. Ľudmila Porubská, zástupcami riaditeľa p. RNDr. Mária Vydrová a p. RNDr. Peter Balej.

Gymnázium v rokoch 1992-1999

V roku 1992 gymnáziu pribúdajú ďalšie dve budovy - budova stredného odborného učilišťa strojárskeho a budova telocvične, o ktorú sa delíme s SOŠ a SZŠ. 1. septembra 1993 vzniká nová forma štúdia - 8.ročné gymnázium. Otvára sa vždy jedna trieda v ročníku. V roku 1996 dostáva škola od mesta do správcovstva na 10 rokov budovu bývalých jaslí, ktorej budovy sú zrekonštruované. Doteraz sa v nej vyučuje príma až kvarta osemročného gymnázia. Nárast záujmu žiakov o gymnázium a zároveň pokles záujmu o učňovské štúdium má za následok zvyšovanie ďalšieho počtu tried. V jubilejnom školskom roku 2003/2004 má škola 25 tried, z toho osem tried 8.ročného gymnázia. V súčastnosti škola využíva 6 samostatných budov, ktoré síce predstavujú dostatok priestorov, ale aj množstvo problémov so sťahovaním žiakov i učiteľov, no najmä s finančným zabespečením údržby a materiálovo-technického zabespečenia. Riaditeľkou školy bola Mgr. Ľudmila Porubská (1970-2004), zástupcovia RNDr. Peter Balej (1976-2004), PhDr. Margita Buociková (1966-1999) a RNDr. Mária Vydrová.

Alternatívny učebný program

V roku 1998, hneď ako bola gymnáziám ponúknutá možnosť prejsť na alternatívny učebný plán, zaviedli sme ho do praxe ako jedna z prvých (dvoch) škôl v kraji. Tento plán ponúka žiakom štvrtého ročníka oveľa väčšiu voliteľnosť a možnosť sústrediť sa naštúdium vybraných predmetov v súvislosti s voľbou vysokoškolského štúdia. Študent má iba štyri povinné predmety - slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesnú výchovu, osemnásť hodín si volí vo štvor- a dvoj-hodinových blokoch. Výrazne sa tým skvalitňuje práca na hodinách, samostatnosť a tvorivosť študenta dostáva nový impulz. Na žiadosť rodičov a žiakov sme v tomto školskom roku k tomuto systému pripojili aj osemročné štúdium. Žiaci, ktorí študujú podľa tohto plánu, majú oveľa väčšie predpoklady dobre sa pripraviť na nový typ maturitnej skúšky, ktorá bude v blízkej budúcnosti zavedená.

Zavádzanie nových predmetov

Na rozšírenie profilu absolventa sme zaviedli nepovinné predmety podporujúce podnikateľské myslenie žiakov - aplikovaná ekonómia, poznaj svoje peniaze, globálny etický program. V rámci aplikovanej ekonómie každoročne úspešne pracuje Študentská firma, ktorá učí žiakov prakticky sa orientovať vo svete obchodu a financií.

Gymnázium v rokoch 2000-2013

Maturovala prvá oktáva, maturanti si začali zdobiť dvere svojich tried.

Na školskom plese v r. 2002 sa prvýkrát slávnostne odovzdávala cena Učiteľ roka, ktorú udelila Rada školy. Prvým učiteľom roka sa stal Miroslav Kuka, po ňom v ďalších rokoch nasledovali: M. Puček, J. Vnuková, P. Balej, Ľ. Porubská, P. Mikuláš, M. Kuka, A. Honeková, V. Šmahaj, P. Balej a V. Lukáč.

V r. 2000 z iniciatívy žiakov vznikol študentský parlament, jeho prvým predsedom bol Andrej Rosík. V r. 2003 sa transformoval na Žiacku radu podľa aktuálneho zákona, ďalšími predsedami boli Michal Rosík, Martin Harkabus, v súčasnosti žiackej rade predseduje Simona Gežová. Žiacka rada sa vyjadruje k dôležitým problémom výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. ku školskému poriadku).

Naši divadelníci už neboli žiadni trochári a amatéri, na 20. školskej akadémii vystupovalo osem divadelných súborov! Divadielko Výzva a Divadielko 10 sa v r. 2000 prepracovali až na celoštátne prehliadky.

V školskom roku 2004/05 sa riaditeľkou školy stala Mária Vydrová, zástupkyňami Anna Jančová a Ľubica Hanulíková, od r. 2009 v zástupcovni pôsobia Marta Pažitná a Pavel Mikuláš.

V roku 2005 prišli nové maturity. Písomná časť maturitnej skúšky pozostávala z externej a internej časti, ústnu maturitnú skúšku po prvý raz žiak skladal z každého predmetu pred trojčlennou komisiou zloženou len z učiteľov daného predmetu. Maturitné výkony žiakov sa hodnotili podľa nových pravidiel a nových vzorcov, nezvykom bolo 22 maturitných komisií. Jeden rok sa maturovalo dokonca až z piatich maturitných predmetov. Kým sa vychytali všetky chyby nových maturít, ubehlo takmer 10 rokov.

Tretiaci začali chodiť na kurzy KOČAP (Kurz ochrany človeka a prírody) do zahraničia, najčastejšie k Jadranu. Alternatívou k zahraničiu sa stali KOČAP-y v Pružine Priedhorí. Súčasťou školského života sa stali aj každoročné zahraničné exkurzie, lyžiarsko-jazykový pobyt v rakúskom Semmeringu, študentské návštevy Strassburgu.

Riaditeľka M. Vydrová bola za pedagogickú a publikačnú činnosť v r. 2008 ocenená podpredsedom vlády SR Medailou sv. Gorazda, čo je jedno z najvyšších vyznamenaní v rezorte školstva.

Na pokec sa stretávajú aj naše seniorky raz za mesiac. Pred siedmimi rokmi (2006) si kolegovia na dôchodku založili klub Hermína, podľa mena ich prvej riaditeľky, ktorá ich prijala do školy.

V roku 2006 začal pracovný tím pod vedením riaditeľky školy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vytvárať úplne novú koncepciu vyučovania. Jej novosť zasahovala všetky oblasti – celkovú filozofiu vzdelávania, jeho obsah, metódy, hodnotenie žiackeho výkonu, tvorbu pomôcok, organizáciu vyučovania. Cieľom inovácie bolo uskutočniť redukciu predimenzovaného objemu faktografických vedomostí, používanie efektívnych vyučovacích metód v skupinách žiakov menších ako celá trieda, zlepšenie možností na rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom získavania kompetencií, potrebných pre život (redukovať množstvo teórie, zvýšiť podiel zručností, zvládanie komunikácie, stresu, techník učenia sa a pod.), skvalitnenie jazykovej a informatickej prípravy žiakov, zlepšenie prezentačných zručností, posilnenie prepojenia školského učiva s praxou, rozšírenie možností profilácie žiaka podľa jeho záujmu a schopností, dať mu šancu na voľbu vlastnej vzdelávacej cesty (neučiť všetkých žiakov všetko), vytvorenie podmienok na rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie žiakov.

Nová koncepcia vzdelávania sa stala predmetom pedagogického experimentu, schváleného ministerstvom školstva od 1.9.2007. Experimentálne overovanie - pilotáž na škole viedla riaditeľka školy za pomoci Kurikulárnej rady školy, predsedníčkou ktorej sa stala bývalá riaditeľka Ľ. Porubská. Na tvorbu a zavedenie vlastného učebného plánu GPB bolo potrebné urobiť tieto hlavné kroky:

 1. sformulovať profil absolventa školy
 2. správne zostaviť učebný plán
  1. zmena v štruktúre obsahu materinského jazyka – členenie na Jazyk a komunikáciu a Literatúru (posilnenie jazykovej zložky v materinskom jazyku vo všetkých štyroch ročníkoch štúdia)
  2. zvýšenie počtu hodín anglického jazyka
  3. zvýšenie počtu hodín informatiky
  4. zavedenie nových predmetov v 1. a 2. ročníku ( Sebariadenie, Projekt, Regionalistika), predmety Sebariadenie a Projekt sa učia v delených triedach formou výcvikov. Predmet Projekt sa skladá z 2 zložiek – spracovanie informácií, tvorba a prezentácia práce na odbornú tému - výstupom je prezentácia žiackych projektov na celoškolskej Študentskej vedeckej konferencii.
  5. členenie učebného plánu na všeobecný základ spoločný pre všetkých žiakov (1. a 2. ročník) a širokú voliteľnosť v 3. a 4. ročníku (18 hodín voliteľných predmetov v treťom aj štvrtom ročníku, celkový podiel voliteľ. hodín v učebnom pláne je 29%). Voliteľnými predmetmi boli klasické predmety, ale vzniklo aj 17 úplne nových predmetov (napr. počítačová grafika, biznis angličtina, tvorivé písanie, mediálna výchova, tretí cudzí jazyk, laboratórna technika, zdravý životný štýl, netradičné športy...)
 3. Súčasťou vyučovania sa stali kurzy: lyžiarsko-plavecký, týždenný kurz spoločenského tanca a etikety, kurz ochrany človeka a prírody, adaptačný kurz pre nastupujúcich prvákov pod vedením psychológov a triednych učiteľov.
 4. Vypracovali sme obsahy predmetov (tak, aby vyhovovali štátnym cieľovým požiadavkám na maturitnú skúšku).
 5. Navrhli a spracovali sme vlastnú základnú pedagogickú dokumentáciu – osnovy a tematické výchovnovzdelávacie plány.

Súčasťou vyučovania po novom sa stali naše vlastné učebné texty a novovytvorené učebné pomôcky (napr. jazykové portfóliá, zbierky rolových úloh z anličtiny a netradičných úloh z matematiky, výukové CD-romy s pokusmi z BIO a ChE, zoologická čítanka). Na realizáciu takejto náročnej úlohy bolo potrebné zabezpečiť vzdelávanie učiteľov. Zborovňa absolvovala množstvo prednášok, workshopov a výcvikov, zameraných na komunikáciu v problémových situáciách (dva dni), tvorbu pedagogickej dokumentácie, vedenie malých tímov, manažment zmeny, tvorba kompetenčného profilu pracovníka školy.

Výsledky experimentálneho overovania po jednom štvorročnom vzdelávacom cykle boli zhrnuté do hodnotiacej správy ŠPÚ - v nej sa konštatuje, že overovaný model je úspešný a veľmi perspektívny. Na základe výsledkov pilotáže povolilo ministerstvo školstva Gymnáziu Považská Bystrica pokračovať vo vyučovaní podľa overovaného modelu s tým, že druhá fáza overovania sa posunie do oblasti zisťovania vplyvu pedagogických inovácií na osobnosť žiaka. Druhá fáza overovania začala v r. 2011, pokračuje doteraz.